Klantenservice

Algemene voorwaarden van Beste-Beddengoed.nl, gevestigd te Moordrecht (versie geldig vanaf 01-01-2022)

Artikel1. Algemeen

1.1 Onder 'Beste-Beddengoed.nl'wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Beste-Beddengoed.nl
1.2 Dezevoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Beste-Beddengoed.nlvoor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens vantoepassing, indien Beste-Beddengoed.nl voor de uitvoering van alleovereenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzijschriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifiekevoorwaarden of bedingen van derden niet door Beste-Beddengoed.nl erkend.
1.5 In het gevalde Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zoudenbevatten, prevaleert de Overeenkomst. 1.6 Indien enig onderdeel van deVoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deVoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zichin te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen datgeldig is en de oorspronkelijke doelingen van partijen zo veel als mogelijkbenadert.

Artikel2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alleaanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Beste-Beddengoed.nl.
2.2 Overeenkomstentot levering van zaken en/of diensten binden Beste-Beddengoed.nl eerst naschriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Beste-Beddengoed.nl ofeen door Beste-Beddengoed.nl verzonden factuur staat gelijk aan eenschriftelijke bevestiging van het aanbod. 2.3 Indien niet binnen 8 dagen,eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijkebevestiging wordt betwist, zijn Beste-Beddengoed.nl en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingenvan Beste-Beddengoed.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Beste-Beddengoed.nlkan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren tebegrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijkevergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen,wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijkovereengekomen.

Artikel3. Prijzen / Prijsverhoging

3.1 Alle prijzenzijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting(BTW).
3.2 Beste-Beddengoed.nlgarandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de voorwaarden nietzullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijkeregelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien deprijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen,heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegende dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel4. Aflevering

4.1 Indien zakenuit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voorhet verzenden van bestelde zaken kan Beste-Beddengoed.nl verzendkosten inrekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Beste-Beddengoed.nlbekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan denatuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemerdient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indiende afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien deafnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie ofinstructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen wordenopgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan deleveringsplicht van Beste-Beddengoed.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijnvoldaan zodra de door Beste-Beddengoed.nl geleverde zaken een keer aan deafnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van devervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van hetaanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval vanweigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmedehet risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voorrekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht opontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel5. Levertijd

5.1 Een door Beste-Beddengoed.nlopgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijdvangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Beste-Beddengoed.nlzijn, waarna Beste-Beddengoed.nl zal trachten om binnen 30 dagen levering tedoen plaatsvinden.
5.2 In het kadervan de regels van de koop op afstand zal Beste-Beddengoed.nl (opdrachtnemer)bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of nietmeer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kanniet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument(opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heefthij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling teannuleren.

Artikel6. Ontbinding

6.1 Onverminderdde rechten van Beste-Beddengoed.nl op basis van de wet is Beste-Beddengoed.nlgerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aande afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of teontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na hetsluiten van de overeenkomst aan Beste-Beddengoed.nl omstandigheden ter kenniskomen die Beste-Beddengoed.nl goede grond geven te vrezen dat de afnemer nietaan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Beste-Beddengoed.nl bij hetsluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor denakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie)alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag totfaillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of eenbesluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van deafnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zichomstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Beste-Beddengoed.nlzich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen,welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan inredelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Beste-Beddengoed.nl bevoegd deovereenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemerheeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Beste-Beddengoed.nl,indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW,binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst teontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint ophet moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloopvan deze termijn de geleverde zaken niet aan Beste-Beddengoed.nl heeftteruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over tegaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na afleveringmelding te maken bij Voorbeeld shop. De afnemer dient te bewijzen dat degeleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Hetterugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van deafnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de origineleverpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of openige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zinvan dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,bevestigt Beste-Beddengoed.nl na ontvangst en controle van de terugontvangenzaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagenna goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedragaan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht opontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op degeleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoalstelefoonabonnementen van de door Beste-Beddengoed.nl aangeboden (mobiele)netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Beste-Beddengoed.nlslechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaardenvan bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

Artikel7. Overmacht

7.1 Onderovermacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentiewordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Beste-Beddengoed.nl geen invloedheeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronderbegrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Beste-Beddengoed.nl en/oftoeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in deelektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in doorderden geleverde technologie.
7.2 Een beroep opovermacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakomingverhindert, intreedt nadat Beste-Beddengoed.nl de verbintenis had moetennakomen.
7.3 Indien deperiode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Beste-Beddengoed.nlniet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd deovereenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting totschadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Beste-Beddengoed.nlbij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeftvoldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zijgerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk tefactureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het eenafzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel8. Garantie

8.1 Beste-Beddengoed.nlbiedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan degarantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel derechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aante tasten.
8.2 Beste-Beddengoed.nlis echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van dezaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventueleadviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer isverplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indienblijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dandient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Beste-Beddengoed.nl)deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Beste-Beddengoed.nl.Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijktot maximaal 2 maanden na levering aan Beste-Beddengoed.nl schriftelijk wordengemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de origineleverpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadigingontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop naconstatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheelvervallen.
8.4 Indienklachten van de afnemer door Beste-Beddengoed.nl gegrond worden bevonden, zal Beste-Beddengoed.nlnaar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer eenschriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande datde aansprakelijkheid van Beste-Beddengoed.nl en mitsdien het bedrag derschadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag derbetreffende zaken, dan wel (naar keuze van Beste-Beddengoed.nl) tot hetmaximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beste-Beddengoed.nlgedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Beste-Beddengoed.nl voor enigeandere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullendeschadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade ofgevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Beste-Beddengoed.nlis niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk testellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantiegeldt niet indien:

A) en zolang deafnemer jegens Beste-Beddengoed.nl in gebreke is;
B) de afnemer degeleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft latenrepareren en/of bewerken.
C) de geleverdezaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldigworden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Beste-Beddengoed.nl en/ofgebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) deondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die deoverheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteitvan de toegepaste materialen.

Artikel9. Betaling

9.1 Tenzij andersis overeengekomen, dient de betaling middels een PIN-transactie plaats tevinden op de plaats van aflevering van de producten. Betaling in termijnen isniet mogelijk.
9.2 Na hetverstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege inverzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over hetopeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval dewettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maandwordt gerekend.
9.3 In geval vanfaillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe,zijn de vorderingen van Beste-Beddengoed.nl en de verplichtingen van de afnemerjegens Beste-Beddengoed.nl onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Beste-Beddengoed.nlhaar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerdbedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokostenverschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Beste-Beddengoed.nlkan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijkwaren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendomvan alle door Beste-Beddengoed.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zakenblijft bij Beste-Beddengoed.nl zolang de afnemer de vorderingen van Beste-Beddengoed.nluit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortigeovereenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog teverrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog nietheeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Beste-Beddengoed.nlwegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog nietheeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten enkosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Beste-Beddengoed.nlgeleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in hetkader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer alsbetaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer isniet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden nochop enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemergeeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Beste-Beddengoed.nlof een door Beste-Beddengoed.nl aan te stellen derde om, in alle gevallenwaarin Beste-Beddengoed.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al dieplaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en diezaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechtendaarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Beste-Beddengoed.nlzo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek terinzage te geven aan de Beste-Beddengoed.nl.

Artikel11. Privacy

11.1 Beste-Beddengoed.nlrespecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enigeeigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij andersaangegeven. Deze informatie wordt door Beste-Beddengoed.nl niet verkocht,gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in dezeprivacyverklaring.
11.2 Informatiewaaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Beste-Beddengoed.nlkan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Dezeinformatie kan binnen Beste-Beddengoed.nl (en al haar dochterondernemingen enmerken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudigen plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk wordengebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over hetproductportfolio van Beste-Beddengoed.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijktoestemming voor. Beste-Beddengoed.nl is gerechtigd informatie over eenbezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan tenemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van,in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al danniet opzettelijk de rechten of de eigendom van Beste-Beddengoed.nl, anderegebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden,benadeelt of daaraan schade toebrengt. Beste-Beddengoed.nl is gerechtigdinformatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van meningzijn dat de wet dit vereist.
11.3 Beste-Beddengoed.nlverzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde hettotaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede hetgebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen opverzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Beste-Beddengoed.nlgeen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzijuitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledigeauteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriëleeigendom met betrekking tot de door Beste-Beddengoed.nl geleverde zaken ofdiensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generisdatabankrechten, etc., uitsluitend bij Beste-Beddengoed.nl en/of haarleveranciers.
12.2 Partijenverbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding teverzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvanzij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel13. Toepasselijk recht.

13.1 Op alleaanbiedingen en overeenkomsten van Beste-Beddengoed.nl is uitsluitend hetNederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdragis uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel14. Geschillen

14.1 De afnemerkan voor vragen en/of klachten bellen naar Beste-Beddengoed.nl's Customer Carehelpdesk op het nummer 0649087244, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30- 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit omenige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer isin de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijkegeschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of eenandere gelijkwaardige geschillencommissie, het geen onverlet laat het recht vande afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.